Nhập hàng Trung Việt
用户数 : 258,  分类 : 购物 ,  扩展大小 : 224KiB,  最后更新时间 : 2020-08-24,  版本 : 1.1
如何安装?
下载 Nhập hàng Trung Việt 1.1 的 crx 文件后,
打开 Chrome 的扩展程序页面(chrome:extensions 或通过 Chrome 菜单图标 > 更多工具 > 扩展程序找到),然后将 .crx 文件拖放到扩展程序页面进行安装它。
描述
              Công cụ hỗ trợ lên đơn hàng nhập hàng trung quốc
Chức năng
1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
2. Tỷ giá và giá chuyển đổi: Công cụ này sẽ cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và dựa vào đó để quy đổi giá trị hàng hóa từ tiền Tệ ra tiền Việt. 
3. Lựa chọn chính xác thuộc tính của sản phẩm
            
扩展推荐 exthub.cn

关注微信公众号自荐

扩展中心_微信公众号
发布
全部评论(0)